Nhân sự

Hiện tại phòng gồm có các nhân sự sau:

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ
1 Trần Vũ Vượng

 Trưởng Phòng

Thạc sĩ  
2  

 Nhân viên

   
3    Nhân viên    
4    Nhân viên    
5